SSC July 2024 ગુણચકાસણીની અરજીના જવાબો
Example : A1234567
Enter 10 digit mobile number.
ગુણચકાસણી માટે રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે Enter કરેલો પાસવર્ડ ભરવો
તારીખ: ૧૦/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાક સુધી ધોરણ-૧૦ માટેની ગુણ ચકાસણીની અરજી કરી શકાશે.

ગુણ ચકાસણી માટેની સૂચનાઓ


For any query please call on : 9099971769
(Timing: 10:30 AM to 5 PM on working Days)